Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Onze offerten en verkopen gebeuren tegen de hiernavolgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden verondersteld gekend en aangenomen te zijn door de koper.

2. wij wijzen uitdrukkelijk de gedrukte voorwaarden af dat voorkomen op brieven of documenten van onze klanten. De koper ml dus zijn eigen verkoopsvoorwaarden niet kunnen inroepen, wanneer deze tegenstrijdig zijn met de onze koper verklaart zich bij voorbaat akkoord met onze verkoop- voorwaarden. Door het feit dat de besteller ons zijn bestelling laat toekomen, verklaart hij dat hij kennis heeft genomen van onze verkoopsvoorwaarden.

3.Onze facturen zijn contant betaalbaar te Tielt, netto en zonder korting. kasbeschikkingen en het werken met wissels wijken daar niet vanaf

4. Alle klachten moeten om geldig te zijn aangetekend gedaan te worden binnen de 5 dagen na plaatsing en of levering.

5. De materialen worden aanvaard op het ogenblik van de levering opmerking welke later geformuleerd wordt deint als laattijdig aanzien te worden .

6. De goederen, onderdelen en toestellen reizen op risico van de bestemmeling vanaf het vertrek uit de magazijnen en werkplaatsen, zelfs indien ze Franco verkocht worden. We zijn niet verantwoordelijk voor geleverde goederen die beschadigd of gestolen worden. Wij kunnen in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de geleden schade na inbraak of poging tot inbraak.

7. wij behouden ons het recht voor de goederen te factureren naargelang de leveringen, zelfs indien ze gedeeltelijk zijn.

8. betalingsvoorwaarden: binnen de 8 dagen na factuurdatum. ieder verzuim van betaling binnen de 8 dagen, zal van rechtswege in het voordeel van de verkoper zonder een enkele voorafgaande ingebruikstelling een intrest opleveren gelijk aan de discontovoet van de nationale bank van België verhoogd met 6 % doch niet minder dan de geldende tarieven op de Belgische geldmarkt. 

9. Ingeval van ongewettigd uitblijven der betaling na vervaldag wordt het factuurbedrag ten titel van schadevergoeding verhoogde 20%, dit zonder voorafgaande immorastelling en onverminderd de hoofdsom, nalatigheid intresten en andere inningrechten schadevergoedingen is verschuldigd ten einde de leverancier te vergoeden voor onder andere administratiekosten, enz. Indien er grotere schade kan aangetoond worden, zal er grotere  schadevergoeding geëist kunnen worden.

10. Zo de factuur niet betaald is op de vervaldag, worden alle beschuldigende bedragen onmiddellijk invorderbaar welke ook het gemak van betaling moge wezen voorafgaand toegestemd werd. De persoon wordt in gebreke gesteld bij niet betaling.

11. In afwijking van art. 1583 b.w. blijven de geleverde goederen in het bezit van de verkoper. De koper is niet gerechtigd onbetaalde goederen aan derden in pand te geven of die als zekerheid op te doen geven.

12.Overmacht. indien de onderneming niet in staat is de orders uit te voeren ten gevolge van staking en uitsluiting slecht weer, brand, overstroming, hemelwater, onmogelijkheid om grondstoffen en andere benodigde materialen te betrekken, gebrek aan arbeidskrachten, oorlog, onlusten, overheidsbesprekingen of andere dergelijke omstandigheden bij haarzelf of haar leverancier, heeft voornoemde het recht dit contract te annuleren per schriftelijke kennis te geven aan de koper; dit zonder enige schadevergoeding ml kunnen eisen,

13. Ingeval van betwisting of gebeurlijke geschillen zijn het vredegerecht te Teilt en de handelsrechtbank in Kortrijk of de rechtbank van-eerste aanleg Kortrijk naargelang de rationele materiaal, alleen bevoegd Wij zien niet af van de clausule wanneer wij de koper een wissel trekken. De verkoper houdt zich echter het recht voor om de koper te dagvaarden op ieder andere plaats door de wet toegelaten.

14. de aannemer niet aansprakelijk is voor gebruikte materialen

15. bij het vroegtijdig verbreken van een contract of een meeondertekende offerte kan de aannemer een schadevergoeding eisen van 250 € tot 10000 €

16. Bij begeleiding van werven, bemiddeling , is de taak van Bouwdo steeds strikt beperkt tot het bijstaan in technisch en/of organisatorisch advies in contacten met derden, inzonderheid maar niet exclusief aannemers en architecten. Haar aansprakelijkheid is beperkt tot hetgeen strikt schriftelijk overeengekomen daaromtrent zonder dat zij ooit in de plaats kan komen van de aansprakelijkheid van de architect / aannemer / beroepsinstituut .